« Späť

Konferencia s bratom Wolfhardom Margiesom - priebeh vyučovania

Konferencia s bratom Wolfhardom Margiesom - priebeh vyučovania

S menom Wolfharda Margiesa, hlavného rečníka tohtoročnej konferencie, som sa prvýkrát stretla pred pár rokmi, keď sa mi do rúk dostala kniha Vybojované vítězství, ktorú napísal a ktorá mi pomohla porozumieť biblickým pravdám v novom svetle. Aj preto som sa na konferenciu kresťanských poradcov tešila. Počas troch dní sme spolu s ostatnými účastníkmi počúvali o jeho skúsenostiach z poradenskej praxe, o príčinách a spôsobe vzniku duševných chorôb, ale hlavne o tom, ako biblickým spôsobom pomôcť ľuďom, ktorí sú týmito chorobami trápení.

Nemôžeme popierať, že aj medzi kresťanmi je veľa tých, ktorí sa nachádzajú pod takýmto útlakom a sekulárna psychoterapia, ktorá neuznáva existenciu duchovného sveta, im k celkovému uzdraveniu nedokáže pomôcť. Uzdravenie celého človeka, jeho ducha, duše aj tela, je možné len s pomocou živého Boha. Ako brat Margies povedal – „Uzdravenie vychádza z posvätenia. Z približovania sa, premieňania sa na Kristov charakter." 

V procese uzdravenia predstavuje Duch Svätý veľmi dôležitú úlohu. On je Ten, ktorý nás uvádza do pravdy /Jn 16:13/. A je to pravda, ktorá nás oslobodzuje /Jn 8:32/ Potrebujeme poznať pravdu o tom, kto sme, že sme milovaní Boží synovia a dcéry. Potrebujeme prijať Božie odpustenie a odpustiť tým, ktorí nám ublížili (aj sami sebe) a napokon potrebujeme premenu pokrivených charakterových vlastností. Existujú aj prípady, kedy je potrebné aj vyslobodenie od pôsobenia démonických síl, ktoré človeka spútavajú a bránia mu vojsť do slobody.

Ako prvé sa však potrebujeme zbaviť falošnej predstavy, že si dokážeme pomôcť sami. Môj vlastný boj proti hriechu, proti zlým žiadostiam, proti starému človeku... je sám o sebe hriechom. Každá forma sebazáchrany je hriechom. /Jer. 17:5,6/ Platí to aj na každú formu závislosti. Pozná to každý z nás, čím viac proti nej bojujeme, tým viac prehrávame, až to napokon vzdáme. V boji proti akémukoľvek hriechu sme závislí na pomoci Svätého Ducha, či už ako poradcovia alebo tí, ktorí potrebujú oslobodenie. 

Hrdosť, pýcha a nezávislosť spolu s túžbou po pomste, pomstou, neschopnosťou zmieriť sa a nemilosrdnosťou predstavujú kľúčovú skupinu hriechov spôsobujúcich človeku trápenie. V podobenstve o nemilosrdnom sluhovi /Mat. 18:32-35/ sme videli dôsledky neodpustenia: neslobodu, vydanie do rúk mučiteľom/démonom, obnovenie dlžoby, fyzické aj duševné utrpenie. Toto podobenstvo končí Pán Ježiš slovami – „Tak i môj nebeský Otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnenia." Neodpustením dávame priestor Zlému deštruktívne pôsobiť v našom živote. „Hnevajte sa, ale nehrešte; slnko nech nezapadá nad vaším rozhnevaním sa, ani nedávajte miesta diablovi." /Ef. 4:26,27/.

Kde hľadať korene duševných chorôb? Podľa brata Margiesa sa pôvod každej duševnej poruchy dá vystopovať až do obdobia raného detstva. Spravidla je spúšťacím momentom reakcia na vonkajšiu bolesť spôsobenú najbližšími ľuďmi (odmietnutie, nedostatok lásky a prijatia), tzv. primárna bolesť. K rozpoznaniu skutočnej príčiny potrebujeme znova pomoc Ducha Svätého. Platí však základné pravidlo, že povaha reakcií z raného detstva je rovnaká, ako sa prejavuje v dospelosti. 

 

Odmietnutie je skúsenosťou, ktorú nájdeme na celom svete. Neexistuje rozšírenejšie zranenie ako odmietnutie a práve ono sa stáva základom každej ďalšej neurózy. Už samotná skutočnosť pádu do hriechu znamená odmietnutie.  Človek je odtrhnutý od vzťahu (s Bohom), ktorý mu dáva potvrdenie. Ak nežijeme vo vzťahu, ktorý nám dáva toto potvrdenie, cítime sa odmietnutí, nemilovaní a strácame schopnosť milovať. Vzrastá v nás pocit menejcennosti, na ktorý reagujeme – spravidla bezbožným spôsobom – vytvárame si tzv. obranné mechanizmy. 

Ako môžeme pomôcť tým, ktorých trápi odmietnutie a v dôsledku toho charakterové vady a duševné poruchy? Podľa brata Margiesa vytrvalosťou a láskou sa dá pomôcť každému, kto spolupracuje. Ak však človek nechce, musíme ho s rovnakou láskou, bez výčitiek voči nemu či sebe, prepustiť.

Počas tých pár dní bolo veľa toho, čo sa ma dotýkalo a v čom som nachádzala odpovede na svoje otázky. Asi najviac ma však zasiahla časť, v ktorej brat Margies hovoril o strachu a jeho príčine. Vo svojich poznámkach mám zapísanú vetu: „Skutočnosť, že kresťan/kresťanka má stále pocity strachu, poukazuje na to, že žije v nezávislosti a postoji pýchy, v ktorej nevidí správne duchovnú realitu." Nezávislosť, pýcha a nedostatok viery, že Boh je dostatočne mocný, aby nás ochránil – toto je príčinou strachu, ktorý nás dokáže paralyzovať. Ak Boh nie je dostatočne mocný, aby ma ochránil, musím sa ochrániť sama a toto ma vedie k neustálej sebakontrole a sebaovládaniu. Pocit, že sme na to sami, nás vyčerpáva, čo sa prejaví aj na našom fyzickom tele. Naviac človek, ktorý žije pod neustálou sebakontrolou, nie je schopný milovať...

Boh nechce, aby sme žili zo svojej sily. On chce byť našou silou. Dáva nám svojho Svätého Ducha, ktorým nás zmocňuje k novému životu. On si viac ako my sami želá, aby sme sa mali dobre. Toto poznanie prinieslo do môjho života oslobodenie a uvoľnenie od snahy zmeniť sa tam, kde vnímam, že potrebujem zmenu. Zároveň som pochopila, že bolo chybou očakávať, že sa ľudia v mojom okolí zmenia tým, že im budem dostatočne jasne a často prejavovať svoju nespokojnosť s ich charakterom, či ponúkať „dobré rady". Zmena v nás nastane jedine a len pôsobením Ducha Svätého v nás, o ktorého môžeme v modlitbe žiadať. Jedine skrze Neho a v spoločenstve s Ním, môžeme byť premieňaní, získavať Kristov charakter a prijať oslobodenie. Silným svedectvom z „druhej strany" a potvrdením toho, že takého oslobodenie a radikálna zmena sú možné aj tam, kde to už nikto nečaká, bol pre mňa príbeh Denisa Blaha, ktorý zároveň na konferencii tlmočil brata Margiesa. 

„Diabol žije v úplnej porážke. Nemá nad nami žiadnu moc – my máme moc nad ním. Jediná zbraň, ktorú má, je klamstvo. Keď toto klamstvo vo svojom živote prijmeme, získava nad nami moc. Je hlúposť, aby sme prijímali klamstvo, keď máme Božie slovo pravdy. Ak nežijeme v spoločenstve s Duchom Svätým, ktorý nám vyloží tieto pravdy, stávame sa obeťami lží." – povedal brat Margies a ja s ním súhlasím a modlím sa, aby nám Pán dával svojho Ducha moci, lásky a zdravého rozumu. Ducha pravdy, ktorý nás vovedie do pravdy a slobody. 

 

Wolfhard Margies pôsobí ako hlavný pastor zboru Gemainde auf dem Weg (Spoločenstvo na ceste) v Berlíne,  kde žije spolu so svojou manželkou Christou. Narodil sa v roku 1938, vyštudoval medicínu, následne získal odbornosť vo vnútornej medicíne a špecializáciu v psychoterapii. Je autorom viacerých kníh, ktoré sa zaoberajú prevažne teologickými a psychoterapeuticko-pastoračnými témami.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým