Sociálne siete

YOUTUBE

MPKSlovensko

FACEBOOK

Nová DNA - kresťanské poradenstvo

Zriaďovateľ:

Občianske združenie MPK Slovensko
Škultétyho 3695/3 
080 01 Prešov
IČO: 35510561
DIČ: 2020547408

PRÁVNA FORMA CENTRA:

Jedna z oblastí služieb poskytovaných OZ MPKS. CKP Nová DNA nemá právnu subjektivitu.

Štatutár zriaďovateľa, riaditeľ MPK Slovensko: Vlastislav Beňa
Riaditeľka CKP NOVÁ DNA: PaedDr. Martina Polohová

„Duch Pána, Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať  radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie.“ Izaiáš 61,1

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.